Print this page

คำแนะนำในการเข้าใช้ห้องพัก

คำแนะนำในการเข้าใช้ห้องพัก
15Sep2017

Our Agreement เพื่อให้ผู้ให้บริการ และผูัรับบริการได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการจอง และการเข้าพัก ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านศึกษาข้อมูล ดังนี้

การจอง การเปลี่ยน หรือ การยกเลิกการจองห้องพัก

 • สอบถามและยืนยันวันที่เข้าพักก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เนื่องจากห้องพักมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลอดเวลา เพราะหากจองไว้แล้วเกินกำหนดวันนัดโอนเงิน ทางเราขอสวงนสิทธิ์ยกเลิกการจองทันทีเพื่อเปิดห้องขายให้ลูกค้าท่านอื่น
 • การชำระเงิน กรุณาโอนชำระเต็ม 100% ภายใน 1-2 วัน ที่ทำการแจ้งจองห้องพัก ที่บัญชี
  บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย
  สาขา : โลตัสพัทยา
  ชื่อบัญชี : ศิริรัตนา ชังเรือง
  หมายเลขบัญชี : 533 2 16164 6
  หรือ
  บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา : บิ๊กซีพัทยา
  ชื่อบัญชี : ณัฐพล ชังเรือง
  หมายเลขบัญชี : 863 2 16547 8
  หรือ
  บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารกรุงไทย
  สาขา : พัทยา(ถนนสุขุมวิท)
  ชื่อบัญชี : ศิริรัตนา ชังเรือง
  หมายเลขบัญชี : 591 0 20558 7
  หรือ
  บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารทหารไทย
  สาขา : เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
  ชื่อบัญชี : ณัฐพล ชังเรือง
  หมายเลขบัญชี : 624 2 38125 6
 • ห้องพักจะไม่ถูกจอง จนกว่าทางเราจะได้รับเงินโอนจากท่านและยืนยันชื่อ วันที่ จำนวนผู้เข้าพัก โดย โทร. 098 396 5361(TRUE) , 094 715 2862 (DTAC) และ/หรือ Line : @atkohlarn
 • กรณีโอนเงินแแล้วไม่แจ้งยืนยัน และท่านไม่มีข้อความยืนยันการจองห้องเป็นลายลักษณ์อักษรทางไลน์(Line) จากทางรีสอร์ท ถือว่าท่านยังไม่ได้ทำการจองห้องพัก เนื่องจากทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบก่อนแล้วว่าต้องโอนจองภายใน 1-2 วัน และต้องแจ้งโอนทันทีเมื่อโอนเงินแล้ว หากเกินกำหนดเราขอสวงนสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องทันที หากท่านมาเข้าพักในวันนั้นถึงจะมีหลักฐานการโอนเงิน แต่หาก ไม่มีห้องพักให้สำหรับท่าน ทางรีสอร์ทขอสวงนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • ส่งหลักฐานการโอน ที่ ID Line: @atkohlarn
 • กรณีโอนเงินเข้าผิดบัญชี หักค่าธรรมเนียมดำเนินการโอนเงินคืน 150.- ทุกกรณี
 • กรณีจองผ่าน agoda ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามนโยบายเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกกรณี โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆในใบยืนยันการจองของท่าน ทางรีสอร์ทมีห้องพักสำรองไว้ให้ 100% หากท่านทำการยืนยันจองแล้ว*แต่ท่านไม่สามารถเรียกร้องหรือขอเปลี่ยนแปลงที่ขัดต่อนโยบายที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนได้ เช่นฝากรีสอร์ทขายห้องพักต่อให้ท่านอื่น หรือจองแบบ Private Sale ราคาโปรโมชั่น เงื่อนไขคือไม่สามารถขอเงินคืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โปรดเคารพ นโยบายทั้งหมดตามที่ท่านได้รับซึ่งมีแจ้งก่อนที่ท่านจะตกลงยืนยันการจองห้องเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการทั้งกับ agoda และรีสอร์ท

เวลา Check-in และ Check-out

 • Check-in : 14.00 น.
 • Check-out : 11.30 น.

เด็ก และที่นอนเสริมสูงสุด 1 ท่านต่อห้อง

 • เด็กอายุ 1 เดือน - 6 ปี ค่าบริการ 400.- บาท ไม่มีที่นอนเสริมพักรวมกับผู้ปกครอง มีอาหารเช้า
 • ถ้าเด็ก 2 คน บังคับจัดเสริม 1 คน 600.- บาท
 • อายุ 7 ปี - ผู้ใหญ่ วันธรรมดา 600.- บาท วันหยุดยาว/นักขัตฤกษ์ 800.- บาท มีที่นอนเสริม,ผ้าขนหนู,น้ำดื่ม , อาหารเช้า
 • มีเพื่อนมาห้องแบบไม่ค้างคืน คิดค่าบริการใช้ห้องและอื่น ๆ ท่านละ 400.- บาท ทุกกรณี
 • อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่ยินดีชำระค่าบริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้เข้าพักทุกกรณีและไม่คืนเงินกรณีเกิดปัญหาจากการไม่ยอมจ่ายอัตราเสริมและจะย้ายไปที่พักอื่น
 • รีสอร์ทตั้งอยู่บนเกาะซึ่งหาแหล่งน้ำจืดค่อนข้างยากและมีราคาสูงมาก จึงจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มทุกท่านที่เข้าพัก เกินจากจำนวนที่ระบุต่อ 1 ห้อง

การเปลี่ยนวัน / ยกเลิกการเข้าพัก

 • สามารถเลื่อนวันได้ 1 ครั้ง ไม่กำหนดวันภายในปีที่จอง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน เท่านั้น
 • สามารถยกเลิกห้องพักได้ คืนเงิน 70% ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน เท่านั้น
 • แจ้งเลื่อนวันกระทันหัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี รวมถึง จองวันนี้เข้าพักพรุ่งนี้
 • กรณีจองค่าห้องวันหยุดและเปลี่ยนเข้าพักเป็นวันธรรมดา ไม่คืนเงินส่วนต่างทุกกรณี
 • กรณีที่ลูกค้าขอ Check out ก่อนวันที่กำหนด ทางรีสอร์ทไม่คืนเงินให้ทุกกรณี

เงื่อนไขรายการโปรโมชั่นแถม

 • ห้ามหัดขี่รถมอเตอร์ไซค์ บนเกาะไม่มีโรงพยาบาลมีแต่อนามัย
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้รถมอเตอร์ไซค์ หากพบต้องชำระค่าน้ำมันรถขั้นต่ำ 200.- บาท
 • หากเกิดความเสียหายกับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่อยู่ในสภาพเดิมตั้งแต่รับรถ ทางผู้ใช้รถต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทุกกรณี
 • อาหารเช้า กรุณาติดต่อแม่บ้านด้านหน้ารีสอร์ท 08.00น.-10.00น.
 • ราคาโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ทางรีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำชี้แจง "กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่นพายุฝน ลมแรง"

กรณีไม่มีเรือออกจากฝั่งซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติหากมีประกาศจากศูนย์ป้องกัยภัยบิติทางทะเล กรมเจ้าท่า(พัทยา) ทางรีสอร์ทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีและดำเนินการดังนี้

 • สามารถเลื่อนวันได้ทันที จนกว่าจะกลับสภาวะปกติ ภายในปีที่จอง
 • หากต้องการขอเงินคืน รับคืน 70% ของค่าห้องพักที่โอนจองทั้งหมด
*** อ้างอิงตามนโยบายการเปลี่ยนวัน / ยกเลิกการเข้าพัก
*** ภัยธรรมชาติ *รวมถึง โรคระบาดต่างๆ

กรณีมีเรือออกจากฝั่งพัทยา-เกาะล้านได้ตามปกติซึ่งอาจจะมีฝนตกบ้างตามฤดูกาล แต่ไม่มีประกาศเตือนภัยและหยุดเดินเรือจากกรมเจ้าท่าฯทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธไม่อนุญาตให้เลื่อนวันทุกกรณี ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข *นโยบายเปลี่ยนวันเข้าพักที่ทางรีสอร์ทกำหนดไว้ข้างต้น

เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินจองห้องพักแล้วถือว่าท่านได้อ่าน และยอมรับข้อตกลงร่วมกันทุกข้อปฏิบัติตามนโยบายของรีสอร์ททุกกรณี